GUBERNA logo

Je kan niet over langetermijnstrategieën spreken, als je niet nadenkt over technologie

Steven De Haes (Antwerp Management School): 

Voor Steven de Haes, decaan van de Antwerp Management School, ligt het succes van een digitale transformatie niet in het kiezen van de meest impactvolle technologie maar in het kunnen vertalen van technologische evoluties naar bedrijfskundige uitdagingen. En vooral: de tone at the top moet juist zitten…

Vanwaar uw passie voor digitale transformatie? Waar is het allemaal mee begonnen?
Mijn passie voor digitale transformatie komt vanuit het feit dat het een heel multidisciplinair thema is, wat het zeer complex maar ook zeer boeiend maakt. Praten over digitale transformatie betekent in mijn ogen praten over drie luiken: “business savviness”, “IT savviness” en “leadership skills”.  Business savviness betekent het begrijpen van strategieën, operationele modellen, … IT-savviness gaat dan weer over wat de mogelijkheden zijn van opkomende technologieën en deze kunnen verbinden met de noden van het bedrijf. Tot slot noem ik ook leadership skills omdat het binnen digitale transformatie ook ontzettend belangrijk is om mensen te kunnen meenemen in een verhaal van verandering. Het innovatieve in digitale transformatie zit in de competentie van organisaties of mensen om die drie luiken met elkaar te verzoenen. Als je dat kan, kan je grote digitale stappen zetten.

Als u de digitale journey van AMS in 3 belangrijke definiërende momenten zou moeten samenvatten, welke zouden deze dan zijn?
Het begint allemaal met een “heldere strategie van school”. We hebben als school onze ambities voor de komende vijf jaar neergezet en vertaald naar een strategisch plan. Op die business strategie enten we onze IT en digitale strategie. De purpose van AMS is om top leerervaringen te hebben met impact op de maatschappij. Om dit te realiseren zoeken we naar hybride, blended leervormen waarvoor we een state-of-the-art leerplatform voor nodig hebben.  Lange tijd hebben we echter als school in silo’s gewerkt waarbij we 5 verschillende leerplatformen onderhielden. Als je echter internationaal topleerervaringen wil bieden moet je 1 geïntegreerd leerplatform hebben, een transitie die we nu aan het maken zijn.  Voor een succesvolle digitale transformatie moet je vertrekken vanuit een heldere strategie en daarop connecteren, dit is hier een duidelijk voorbeeld van. Ook de omgekeerde beweging vindt trouwens plaats, waarbij technologie de innovator is van nieuw dingen.  

Waar ziet u de grootste opportuniteit op vlak van digitale transformatie en corporate governance in 2020?
Voor mij moet vanuit corporate governance de bestuurder twee rollen vervullen in het belang van de stakeholders. De eerste rol gaat over strategie zetten en richting geven aan de organisatie. De tweede rol focust meer op controle, risico’s… Over die twee dimensies heen moet de raad van bestuur ook naar het digitale kijken. Je kan niet over langetermijnstrategieën spreken als je immers niet nadenkt over technologie. Het is zelfs zo dat je businessmodel op een paar jaar tijd compleet achterhaald kan zijn door disruptieve technologieën. Het lijkt vanzelfsprekend dat een raad van bestuur hiermee bezig is maar in de praktijk zien we dat, zeker in incumbent organisaties, minder dan 20 % van de raden van bestuur dat proactief doen. Pas als er een incident gebeurt dan hebben ze er aandacht voor.

Denkt u dat Belgische bedrijven nog een tandje kunnen bijsteken wat betreft digitale transformatie?
Absoluut. We hebben in onze onderzoeksgroep o.a. gekeken naar jaarverslagen in Europese landen, de VS, Zuid-Afrika…  om na te gaan in welke mate raden van bestuur nu al proactief rapporteren over wat ze doen met technologie in termen van strategie en controle. We zagen dat de jaarverslagen daar heel stil over bleven. Dat kan twee redenen hebben: ze rapporteren niet omdat ze er niets mee doen of omdat ze het zo strategisch belangrijk vinden dat ze het niet willen vrijgeven. Door de vele anekdotes en bewijsvoering gaan we eerder van het eerste uit. Er bestaan trouwens ook studies die de proactieve betrokkenheid van de raad van bestuur positief correleren aan parameters als ROE, ROA en ROI.  We moeten manieren vinden om die raden van bestuur op een hoger niveau te tillen met de finaliteit dat onze Belgische bedrijven op die manier ook performanter worden in die globale wereld.

Als u slechts één praktische tip zou moeten meegeven aan bedrijven omtrent digitale transformatie, welke zou dat dan zijn?
De tone at the top moet juist zitten! Als die raad van bestuur niet actief mee duwt op die digitale verantwoordelijkheden is het heel moeilijk om een bedrijf volledig in digitale transformatie te krijgen. Dan botst die CIO of CEO op een bepaald moment altijd op een barrière.

En als u één technologie zou moeten aanwijzen die het komende jaar het meest impact gaat hebben?
Volgens mij gaat het echt niet over de technologie, het gaat over de competentie van de organisatie om, wat de technologie ook is, die te kunnen vertalen naar de bedrijfskundige uitdagingen. 

In december komt uw boek uit over “Governance & Digital Transformation”, kan u daar wat meer over vertellen?
Wel, er zijn eigenlijk twee boeken. Het eerste is vorige maand uitgekomen en handelt over het brede vraagstuk “hoe beheer je technologie in je gehele bedrijfsvoering”. Het tweede boek komt inderdaad in december uit en is volledig gewijd aan hoe je als raad van bestuur naar dat digitale vraagstuk moet kijken. Een van de cases die hierin is uitgewerkt handelt over de universiteit van Antwerpen. Een universiteit is een complexe organisatie met heel veel faculteiten, professoren, professionals en een belangrijke component overheid. Ook met die complexiteit moet je als raad van bestuur aan de slag gaan. Maar hoe doe je dat dan in de praktijk, welke vragen moeten er dan gesteld worden? Dat komt allemaal aan bod in het boek.

Kan u reeds een voorproefje geven van uw inbreng op de Dag van de Bestuurder?
Technologie als de olifant in de bestuurskamer. Ben je daar wat mee? (lacht)

 

Je kan niet over langetermijnstrategieën spreken, als je niet nadenkt over technologie