GUBERNA logo

Ontwerp leidraad voor raden van bestuur en het management in verzelfstandigde overheidsorganisaties

Leidraad i.s.m. MOVI

Inhoud

Elke organisatie heeft nood aan het respecteren van een aantal relevante basisregels inzake deugdelijk of goed bestuur. Ook de Vlaamse overheid kan zich vandaag, mede gelet op haar groeiende impact, niet aan de plicht onttrekken om voor haar extern verzelfstandigde agentschappen een set van relevante aanbevelingen te ontwikkelen en erop toe te zien dat deze ‘public governance’ principes in de praktijk ook effectief toegepast worden.

Teneinde het debat hierover op gang te brengen heeft MOVI, in samenwerking met GUBERNA (het Instituut voor Bestuurders), het initiatief genomen om een ontwerpcode te ontwikkelen met een set van principes en aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's).

De ontwerpcode dient gezien te worden als een verfijning van het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid en is opgesteld conform de bepalingen van dit decreet. De ontwerpcode is opgebouwd uit een aantal principes die de pijlers vormen waarop deugdelijk bestuur binnen ieder extern verzelfstandigd agentschap dient te steunen.

Voor wie

Voor raden van bestuur en het management in verzelfstandigde overheidsorganisaties.

Vragen? Contacteer ons

Agenda

23 jan 2020
Brussels
Member Event
guberna
20 feb 2020
Gent
Conference
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna

Ontwerp leidraad voor raden van bestuur en het management in verzelfstandigde overheidsorganisaties