GUBERNA logo

Wat is jouw definitie van een KMO?

Openbare raadpleging van de Europese Commissie
Naar aanleiding van de evaluatie van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen, heeft de Europese Commissie een public hearing opgezet. Op grond van de ontvangen input, zal zij beslissen of de definitie moet worden aangepast.
De GUBERNA Alumni Council willen deze kans niet laten liggen en heeft de onderstaande discussietekst voorbereid. De definitieve versie zullen we op 5 mei indienen bij de Europese Commissie die alle ontvangen bijdragen online zal publiceren.
Graag roepen we jullie op om de onderstaande discussietekst te bekijken en jullie input vóór 24 april 2018 te bezorgen aan inge.stoop@guberna.be.

 

DISCUSSIETEKST

- STELLING 1: Nieuwe kmo-definitie dient structuur-onafhankelijk te zijn en inzake subsidiëring is het aangewezen transparantie als voorwaarde te stellen

Momenteel is de kmo-definitie binnen de EU:

 1. Aanbeveling voor de 27 lidstaten
 2. Geen richtlijn

Gevolgen/vragen:

 1. Geen eenvormige definitie van kmo in de 27 landen van de EU
 2. Boekhoudwetgeving is verschillend in de 27 landen van de EU (om nog maar te zijgen over de fiscale wetgeving)
  bv. In Frankrijk is een kmo vrijgesteld van publicatie jaarrekening -> wat met stakeholders kmo?
 3. Consolidatieregels zijn verschillend in de 27 landen van de EU
 4. Aanbeveling gaat uit van het principe ‘onderneming’
 5. EU boekhoudingsrichtlijn 2013/34/EU werd op 26/6/2013 opgenomen in België
 6. Ondertussen in België: De afschaffing van het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen.

Dit is een trend die binnen het insolventierecht (WER) al veel langer was ingezet. Daar werd het achterhaalde begrip “daden van koophandel” ondertussen vervangen door het ruimere begrip “onderneming”. Alle vennootschappen, maar ook vzw’s, ivzw (Internationale vereniging zonder winstoogmerk) en stichtingen zijn ondernemingen in de zin van het WER.
Er wordt een nieuw ondernemersbegrip ingevoerd en de handelaar als referentiebegrip verdwijnt. Het Wetboek van Koophandel wordt geïntegreerd in het Wetboek Economisch Recht. In de toekomst zullen vrije beroepen (dokters, advocaten, architecten…), landbouwers en vzw’s als ondernemingen worden beschouwd. Zo zal ons land straks een miljoen meer ondernemingen tellen. Daarbij wordt de rechtbank van koophandel omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. Deze ondernemingsrechtbank zal bevoegd zijn voor alle geschillen tussen ondernemingen. Het sluitstuk van deze hervorming is de insolventiewetgeving die al gestemd werd op 13 juli jl. en die ook van toepassing zal zijn op alle ondernemingen.

STANDPUNT GUBERNA ALUMNI 1:
1a. Een nieuwe kmo-definitie dient rekening te houden met de structuur onafhankelijke samenwerkingsverbanden (ook voorbeeld VZW, met rechtspersoonlijkheid), bovendien een structuur met duidelijke verantwoordelijkheden (concreet: geen feitelijke vereniging, zonder rechtspersoonlijkheid) dit in tegenstelling tot het begrip ‘onderneming’ vandaag dat wordt gehanteerd.
1b. Dient de kmo-definitie een aanbeveling te zijn of een richtlijn (cfr. Voorbeeld Frankrijk) in het kader van transparantie naar stakeholders en deugdelijk bestuur?
1c. Eis voor meer transparantie binnen de kmo-definitie naar stakeholders toe en tevens in het kader van deugdelijk bestuur voor alle 27 landen. 

- STELLING 2: cut-off FTE per sector
De kmo-definitie leert ons dat een overschrijding vanaf 250 FTE maakt dat een onderneming geen kmo meer is.

Gevolgen/vragen:
1.     Is FTE een geldig criterium in de toekomst?
2.     # FTE is sector gebonden -> dienen we met het begrip ‘sectoren’ rekening te houden?
3.     Meer freelancers op de markt
4.     Komst van AI maakt dat het aantal FTE in manufacturing bedrijven en diensten zal dalen
5.     Komst van Blockchain maakt dat er een aantal ‘tussenpersonen’ zullen verdwijnen in de economische keten
6.     Subsidies aan kmo’s worden voornamelijk gegeven voor toegepaste innovatie; fundamentele innovaties gebeuren voornamelijk in universiteiten
7.     Aanbeveling zou erin kunnen bestaan om een onderzoek te doen naar het aantal FTE dat werkzaam is in de diverse sectoren en het aantal FTE mag niet beperkt worden tot de FTE op de payroll (freelancers).  Het statuut van de werknemer mag niet de kern zijn van het aantal FTE, maar de equivalenten.

STANDPUNT GUBERNA ALUMNI 2:
Het aantal FTE dient  als ‘cut off’ sector afhankelijk gemaakt te worden in de nieuwe kmo-definitie voor de Commissie en niet in zijn algemeenheid gebruikt te worden voor de kmo-definitie. Immers, sommige sectoren zijn meer arbeidsintensief dan andere sectoren en zullen grote evoluties meemaken.

- STELLING 3: Initiatie van het begrip “Intellectual Property” in de kmo (bij subsidies)
Intellectuele eigendomsrechten (IPR) beschermen de immateriële activa van een bedrijf, waardoor ondernemingen kunnen profiteren van hun creatieve en breed innovatieve activiteiten. Immateriële vaste activa vertegenwoordigen meer dan de helft van de waarde van bedrijven en hun belang neemt toe. In een wereld waarin EU-bedrijven meer concurreren op innovatie, creativiteit en kwaliteit dan op prijs, is intellectuele eigendom een ​​krachtig hulpmiddel voor EU-ondernemingen om concurrerender te worden.

STANDPUNT GUBERNA ALUMNI 3:
Het kmo-instrument is een Europees instrument dat bedrijven met veel groeipotentieel ondersteunt op zowel financieel vlak (subsidies tot  € 2,5 miljoen) als op het vlak van begeleiding. Dit instrument richt zich op een zeer beperkt aantal bedrijven die hun innovatieve technologieën willen commercialiseren en voldoen aan de kmo-definitie van de Commissie.
Zo wil de Europese Commissie er voor zorgen dat innovatieve bedrijven hun potentieel optimaal kunnen verwezenlijken en zo de brug kunnen maken naar de commercialisering van hun innovatieve technologieën. Het is één van de grote vernieuwingen binnen het overkoepelende Horizon 2020 programma. 
Dit is onvoldoende voor GUBERNA Alumni.  Het toegepast onderzoek dient beschermd te worden in Europa als er subsidies (= overheidsgelden) worden toegekend aan een kmo.

BIJLAGE: Historiek en samenvatting van de definitie

Achtergrondinformatie aangaande de kmo-definitie binnen de EU:
In deze aanbeveling worden de criteria uiteengezet om te bepalen of een onderneming een micro-, kleine of middelgrote onderneming (kmo) is. Deze verschillende categorieën, die zijn gebaseerd op het aantal werknemers en de omzet of balans van een onderneming, bepalen of een onderneming in aanmerking komt voor financiële en ondersteunende programma's van de EU en van EU-landen. De definities zijn in werking getreden op 1 januari 2005.

KERNPUNTEN

- Definities:

 • micro-onderneming: minder dan tien werknemers en een jaarlijkse omzet (het in een bepaalde periode omgezette bedrag) of balans (een staat van de activa en passiva van een onderneming) van minder dan twee miljoen euro;
 • kleine onderneming: minder dan vijftig werknemers en een jaarlijkse omzet of balans van minder dan tien miljoen euro;
 • middelgrote onderneming: minder dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan 50 miljoen euro of balans van minder dan 43 miljoen euro.

- De Europese Commissie houdt toezicht op de praktische impact van de definities. Een onafhankelijke studie, die in september 2012 werd gepubliceerd, concludeerde dat er geen aanleiding was tot herziening van de criteria, maar dat enige verduidelijking en begeleiding van de bestaande voorschriften wel nuttig zou kunnen zijn.
- In 2015, na een beoordeling van de eerste gebruikershandleiding van de definitie van kmo’s, publiceerde de Commissie een bijgewerkte versie.
- In 2018 doet de Commissie een public hearing naar aanleiding van een veroordeling voor een herziening van de definitie van een kmo.

Kmo’s vertegenwoordigen 99 % van alle ondernemingen in de EU. Ze zijn de ruggegraat van de economie van de EU. Ze zijn goed voor twee op drie banen. In 2013 zorgden ruim 21 miljoen kmo’s voor bijna 90 miljoen banen in de hele EU. Ze stimuleren een gevoel van ondernemerschap en innovatie, waarbij ze het Europese concurrentievermogen en de Europese economische groei en werkgelegenheid bevorderen.

Wat is een kmo?

Gebruikershandleiding voor de kmo-definitie

Wat is jouw definitie van een KMO?