Type
  • Report
Organisation type
  • Public sector
Datum

Rapport over de verwezenlijkingen en de uitdagingen anno 2016

In 2008 voerde het Centrum Public Governance een grootschalige enquête uit om zicht te krijgen op de bestuurspraktijken in federale en regionale publieke organisaties met een raad van bestuur. Zeven jaar later besloot GUBERNA om deze oefening te herhalen, maar nu specifiek gericht op de regionale context. In 2014 kwamen Wallonië en Brussel Hoofdstedelijk Gewest aan de beurt, in 2016 was het aan Vlaanderen. Het opzet van deze enquête naar deugdelijk bestuur is het in kaart brengen van de bestuurspraktijken bij Vlaamse publieke organisaties anno 2016. Wat zijn de verwezenlijkingen en waar liggen de uitdagingen voor de toekomst?

In dit rapport wordt eerst dieper ingegaan op de bestuursstructuren en –processen. We focussen op de samenstelling van de raad, de onafhankelijke bestuurders, selectie en benoeming, de werking van de raad, rollen en taken, vergoeding van bestuurders en voorzitter, de gespecialiseerde comités, en tot slot kijken we naar de gebruikte ‘governance instrumenten’. Daarna wordt achtereenvolgens het aandeelhouderschap, het management, het toezicht op de organisatie en de aandeelhoudersstrategie en contract besproken. Dit rapport bevat niet enkel een neerslag van de belangrijkste onderzoeksresultaten, waar mogelijk en relevant leggen we ook de link, enerzijds met de aanbevelingen in andere codes en decreten (OESO-code, Code Buysse, Belgische Corporate Governance Code 2009, Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, Decreet Deugdelijk Bestuur), anderzijds met de resultaten in de enquêtes van 2008 en 2014.

GUBERNA werkt zo mee aan de kennisontwikkeling rond deugdelijk bestuur in de publieke sector, maar het ondersteunt ook GUBERNA om meer te weten over de noden van haar leden uit de publieke sector en hoe ze deze leden ook in de toekomst optimaal kan blijven ondersteunen.

informations

Vragen?

Vragen over deze publicatie? We helpen u graag verder.

Contacteer ons