Type
  • Codes & Guides
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Social Profit
Datum

In augustus werd een stuurgroep met Vlaamse en Nederlandse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de cultuursector en het Bilsen Fonds aangesteld om enkele aanbevelingen uit te werken. Het is een handige tool geworden, waaraan alle culturele organisaties hun eigen werking kunnen toetsen en optimaliseren.

Het belang van goed bestuur heeft reeds ingang gevonden in verschillende maatschappelijke domeinen: in het politieke discours, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en recent nog bij universiteiten, hogescholen en het wetenschappelijk onderzoek. Ook de cultuursector beseft dat goed bestuur geen luxe maar een noodzaak is. De toenemende professionalisering en verzakelijking in de Vlaamse cultuursector en de vraag van de overheid naar meer transparantie en ondernemerschap versterken het belang van richtlijnen en aanbevelingen inzake goed bestuur. Goed bestuur vormt het sluitstuk van dit professionaliseringsproces.

Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen nam daarom in augustus 2011 het initiatief om een stuurgroep op te richten die een Leidraad Cultural Governance zou voorbereiden. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Fonds, het culturele veld, het bedrijfsleven en het beleid in Vlaanderen en Nederland.

De geformuleerde principes voor cultural governance zijn van toepassing op alle Vlaamse gesubsidieerde culturele organisaties. De keuze voor de gesubsidieerde sector was bewust. Gezien het publieke belang van deze sector en het feit dat de bestuurders met publieke middelen werken, is het des te belangrijker dat hier ook zorgvuldig mee omgesprongen wordt. Principes voor goed bestuur bieden hier een grotere garantie voor. Ook al is de leidraad bedoeld voor de ganse sector, kan de uitwerking van deze principes verschillen van organisatie tot organisatie. In het Vlaamse culturele veld zijn immers geen twee organisaties gelijk: ze verschillen naar juridische vorm en bestuursstructuur; qua schaal (van zeer kleine organisaties tot grote instituties); de betrokkenheid van de overheid varieert; sommige culturele verenigingen werken met lidmaatschappen, anderen niet; en ook de bestuurscultuur kan sterk verschillen. Niettegenstaande de diversiteit in het veld heeft de stuurgroep toch gekozen om sectorbrede aanbevelingen op te stellen. Hierbij wordt uitgegaan van vijf grote basisprincipes op het vlak van cultural governance die gelden voor de ganse cultuursector.