GUBERNA premium services

Als Premium lid kan u beroep doen op de Premium services van GUBERNA zoals een evaluatie van uw raad van bestuur, een review van uw governance ‘tools’ (charters, corporate governance hoofdstuk jaarverslag, etc.), de renumeratie van uw bestuurders, incompany opleidingen op maat van uw organisatie en tal van andere services op maat.

Handboek voor de Bestuurder

Volgens de NBB telt België meer dan 85.000 naamloze vennootschappen[1]. Dat zijn dus evenveel raden van bestuur, in totaal goed voor minstens 255.000 bestuurders aangezien de raad van bestuur van een NV (normaal gezien) uit minstens drie bestuurders moet bestaan. Met trots presenteren GUBERNA en KPMG het “Handboek voor de bestuurder”, waarmee ze zich richten tot al die bestuurders van NV's.

Lees meer

Toolkit rekrutering en selectie van bestuurders

Als men de rekrutering en de selectie van niet-uitvoerende of onafhankelijke bestuurders op een professionele manier wil aanpakken, kan de procedure ervan worden vergeleken met die van de rekrutering van leden van het topmanagement van een bedrijf. Het gaat erom de noden van het bedrijf te bepalen, een profiel van de kandidaat op te stellen, de kandidaturen te vergelijken, te evalueren en uiteindelijk de kandidaat te kiezen die een toegevoegde waarde kan betekenen voor de raad van bestuur en dus voor het bedrijf.

Lees meer

Praktische tool: de onafhankelijke bestuurder in de publieke sector

GUBERNA heeft het initiatief genomen om een praktische tool te ontwikkelen om publieke organisaties en de verantwoordelijken voor de selectie en benoeming van bestuurders te helpen bij het aantrekken van bestuurders die voldoen aan de hoge normen van onafhankelijkheid. Als kenniscentrum voor goed bestuur wil GUBERNA graag tools ontwikkelen die organisaties ondersteunen bij de professionalisering van hun bestuur.

Lees meer

Externe bestuurders mee in de cockpit van uw bedrijf

Met de financiële steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen, lanceerden Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en Kamer Halle-Vilvoorde samen met GUBERNA, het instituut voor bestuurders in 2010 het pilootproject “Vlaamse kmo’s in Actie”. Gedurende 2 jaar werden een 200-tal kmo’s overtuigd van de meerwaarde die goed bestuur biedt bij de professionalisering, de groei en de continuïteit van de organisatie.

Lees meer

Ontwerp leidraad voor raden van bestuur en het management in verzelfstandigde overheidsorganisaties

Elke organisatie heeft nood aan het respecteren van een aantal relevante basisregels inzake deugdelijk of goed bestuur. Ook de Vlaamse overheid kan zich vandaag, mede gelet op haar groeiende impact, niet aan de plicht onttrekken om voor haar extern verzelfstandigde agentschappen een set van relevante aanbevelingen te ontwikkelen en erop toe te zien dat deze ‘public governance’ principes in de praktijk ook effectief toegepast worden.

Lees meer

Leidraad voor de voorzitter van de raad van bestuur

Niettegenstaande het feit dat de nationale en internationale corporate governance aanbevelingen een eerste houvast aanreiken voor het uitoefenen van de voorzittersrol, is er toch behoefte aan een concretere afbakening van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarom heeft GUBERNA enkele jaren terug een werkgroep onder haar leden opgericht met als doel een in de praktijk bruikbare tool te ontwikkelen, die als toetssteen kan fungeren voor het invullen van de voorzittersfunctie.

Lees meer

Study on the remuneration of non-executive directors in Belgian listed companies

As is stated in principle 7 of the Belgian Corporate Governance Code 2009 (and reproduced in the 2020 edition), “the company shall remunerate directors (and executives) fairly and responsibly”. The idea that board members should be remunerated has even been enshrined in the new Code on Companies and Associations, for all types of companies, listed or not. However, it is not easy for companies, even listed ones, to determine the fair remuneration of their directors.

Lees meer

Alleen Premium leden hebben toegang tot de Premium services van GUBERNA. Met deze services werken we samen aan good governance in uw onderneming.

Afhankelijk van de lidmaatschap kan uw onderneming beroep doen op een specifiek voordeeltarief. 

Nog geen GUBERNA-lid?

Ontdek onze lidmaatschapsvoordelen en sluit u aan bij ons netwerk van meer dan 3.000 governance actoren (bestuurders, aandeelhouders, ondernemers en decisionmakers).

Bekijk de lidmaatschappen

Wel al lid?

Log hier in en geniet van al uw voordelen.

Member Login