Themes
  • Shareholder Governance
Organisation type
  • Public sector
Datum

Proximus en het vertrek van een goede Belgische CEO naar Nederland stelt fundamentele vragen naar de wijze waarop de Belgische staat haar participaties beheert.

Binnen haar kenniscentrum voor public governance heeft GUBERNA in 2014 een memorandum opgesteld over de optimalisatie van de rol van de Staat als aandeelhouder. Heel wat aanbevelingen in dit document werden overgenomen in het Regeerakkoord van 9 oktober 2014. 
GUBERNA heeft het initiatief genomen om de verwezenlijking van deze bepalingen van het Regeerakkoord te analyseren en haar conclusies op te nemen in een visienota.

Deze visienota is het resultaat van een diepgaande analyse van de bepalingen van het Regeerakkoord, vergeleken met de Richtlijnen van de OESO inzake governance van overheidsbedrijven en waarvan de inhoud werd getoetst in expertengroepen. Ze werd begin mei 2019 overgemaakt aan de federale Ministers en Staatssecretarissen, aan de voorzitters van de belangrijkste politieke partijen en aan de verantwoordelijken van hun studiecentra.

GUBERNA benadrukt hierin het belang van een langetermijnstrategie van de Belgische Staat als aandeelhouder, die op transparante wijze wordt ontwikkeld en kenbaar gemaakt, om stabiliteit op lange termijn te ontwikkelen.

GUBERNA formuleert daarbij een aantal aanbevelingen.

  • FPIM moet de nodige middelen krijgen en ambitie tonen om de taken die haar werden toevertrouwd en die essentieel zijn voor goed bestuur, te kunnen vervullen. Essentieel daarbij is het advies over de vorm, opmaak en inhoud van een aandeelhoudersbeleidsnota.
  • De professionalisering van de raden van bestuur dient te worden verdergezet, met een aangepaste en professionele selectieprocedure, aandacht voor continuïteit in de raad van bestuur, meer onafhankelijke bestuurders en het aanbieden van vormingen voor alle bestuurders.
  • Bestuurders dienen te worden aangemoedigd in het opnemen van hun individuele verantwoordelijkheden door aangepaste instrumenten.
  • Er dient te worden voorzien in duidelijke en transparante communicatiekanalen tussen de organisatie en de Staat als aandeelhouder.
  • Het begrip maatschappelijk belang dient te worden uitgeklaard aan de hand van concrete criteria die de organisatie kan toetsen aan haar eigen strategie.
  • Het verder centraliseren van de overheidsparticipaties binnen FPIM op basis van de relevante classificatie op basis van het onderscheid tussen organisaties met een louter commercieel doel en organisaties met als hoofddoel het verlenen van openbare diensten.

De volledige tekst van de visienota De rol van de Staat als aandeelhouder