Type
  • News
Datum

Sinds eind mei heeft Regine Slagmulder de rangen van ons directieteam versterkt als interim Knowledge & Research Director. Maar wie is Regine en wat wil ze realiseren? Hoog tijd voor een kennismakingsgesprek!  

Academica

Doctoraat

Als jonge burgerlijk ingenieur heeft Regine na een managementopleiding bij de Vlerick Business School  daar een doctoraat kunnen schrijven over beslissingsprocessen met betrekking tot strategische investeringen. Ze houdt ook prachtige herinneringen over aan haar researchverblijf in de Verenigde Staten, aan de Boston University en later aan het P. Drucker Graduate Management Center van Claremont University.

Mede dankzij professor Philippe Naert kon ze kort daarna in 1997 haar academische carrière aanvatten aan de universiteit van Tilburg, waar ze een van de weinige vrouwelijke hoogleraren accounting in Nederland werd.

 

Fontainebleau

In 2000 bracht “an offer you can’t refuse” van de top business school INSEAD haar naar Fontainebleau (Frankrijk) en Singapore. Dat werd een boeiende en zeer inspirerende tijd in een uitgesproken internationale omgeving: “Ik heb uitstekende herinneringen aan mijn productieve samenwerking met een aantal collega’s.” Een daarvan was professor Philippe Haspeslagh, oprichter van INSEAD’s directors opleiding en lange tijd bestuurder van GUBERNA als toenmalige Vlerick-decaan. Ze voegt er lachend aan toe: “De kwaliteit van het leven in zowel “La douce France” als in de kosmopolitische wereldstad Singapore is uiteraard ook niet te versmaden.”

Regine

Om familiale redenen keerde ze eind 2005 naar België terug. Ze zou er haar strategische expertise in ondermeer performance management en value based management ten dienste te stellen van McKinsey & Company. 

 

Vlerick School

Maar de lokroep van onderzoek doen en lesgeven in een academische omgeving bleek te sterk en in 2007 keerde ze terug naar de Vlerick School, waaraan ze nu nog altijd verbonden is: “Ik doceer er ondermeer de vakken Strategisch management accounting en The Value-creating board.” Ze nam ook verschillende institutionele rollen op: zo werd ze voorzitter van het competentiecentrum Accounting & Finance en houder van de Mastercard chair rond “Transforming for the future”. Sinds het voorjaar van 2022 doceert ze ook opnieuw als visiting professor in het MBA programma van INSEAD.

 

 ‘Waar was de board toen dit zich allemaal afspeelde?

 

Expertise

Op het inhoudelijke en wetenschappelijke vlak beschikt Regine over een brede expertise en een ruim interesseveld: “Dat gaat van performance management en economische waardecreatie tot strategisch risicobeheer en risicotoezicht op bestuursniveau.” Over deze onderwerpen schreef ze verschillende boeken, case studies en belangrijke wetenschappelijke en praktijkgerichte papers.

Haar interesse in governance gerelateerde onderwerpen groeide vanuit een fascinatie voor de rol van het bestuur ten tijde van de fameuze corporate fraudeschandalen à la Enron en nadien de financiële crisis: “Telkens werd achteraf de vraag gesteld: Waar was de board toen dit zich allemaal afspeelde? Waren de bestuurders voldoende op de hoogte van de risico’s of wat hadden ze moeten weten om dit te voorkomen?”

Om maar te zeggen dat ze veel belang hecht aan goede informatievoorziening en correcte informatiestromen naar de raad van bestuur, zonder evenwel te vervallen in overdreven formalisme.

Regine

 Wie is Regine Slagmulder?

Visiting Professor INSEAD feb. 2022 - heden

Director, Chair of the Audit Committee  EKOPAK 2021 - heden

Director, Chair of the Audit Committee MDxHealth 2020 - heden

Board member, (Chair of the) Audit Committee Quest for Growth. 2011 - heden

Partner & Full professor Vlerick Business School 2007 – heden

Linkedin van Regine

Bestuurder

Drie mandaten

Gaandeweg geraakte Regine ook meer en meer geïnteresseerd in de praktijk van raden van bestuur. Zo volgde ze verschillende certificeringsprogramma’s bij GUBERNA (2011 en 2013) en bij INSEAD (2014), waar ze ook IDP-C gecertifieerd is.  

Haar eerste bestuursmandaat vatte ze aan bij Quest for Growth in 2011. Later kwamen daar nog MDxHealth en Ekopak bij.  Als onafhankelijk bestuurder en vakspecialist is ze telkens voorzitter van het auditcomité. “Dit jaar moest ik dat voorzitterschap bij Quest for Growth wel stopzetten omdat ik na twaalf jaar wettelijk niet meer als ‘onafhankelijk’ beschouwd word. Wie mij goed kent, weet echter dat ik een onafhankelijke mindset en ethisch handelen hoog in het vaandel draag.” Ze werd dan ook gevraagd om verder actief te blijven als extern bestuurder.

Daarnaast is ze bij Ekopak ook lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité. “In de huidige ESG context is het belangrijk om ESG-prestaties een belangrijk onderdeel te maken van de variabele verloning van het management, naast de traditionele financiële maatstaven. Ik ben blij dat ik vanuit mijn expertise in performance management mijn steentje kan bijdragen aan het hertekenen van de remuneratiepolitiek binnen het bedrijf, met relevante KPI’s en kwantificeerbare doelstellingen die afgeleid zijn van de ‘purpose’ en strategie van het bedrijf. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid voor het behalen van de ESG resultaten gedragen door de hele organisatie.”

 

De ESG-risico’s vergen nieuwe inhoudelijke competenties dan de klassieke kennis van financiële rapportering en interne controle, zowel bij de bestuurders als bij de auditors.

 

Auditcomités

Over de jaarlijks toenemende taaklast en complexiteit van het auditcomité kan ze een stevig woordje meepraten. “Bovenop de strengere rapporterings- en compliance vereisten en de toenemende aandacht voor fraude komt daar nu nog een hele rits ESG-risico’s bij. Dat is een logische evolutie in lijn met de tijdsgeest, maar vergt nieuwe inhoudelijke competenties dan de klassieke kennis van financiële rapportering en interne controle, zowel bij de bestuurders als bij de auditors. Dit is van cruciaal belang om bijvoorbeeld het risico op ‘greenwashing’ tegen te gaan, temeer daar het regelgevend kader nog volop in ontwikkeling is. Als auditcomité moeten we bovendien toezien op welke impact de ESG-inspanningen en risico’s van het bedrijf hebben op de toekomstige performance en winstgevendheid van de business. Zo zorgen we ervoor dat de spreekwoordelijke ‘box-ticking’ attitude plaats maakt voor een grondige analyse van duurzame waardecreatie.”

 

Resilience

GUBERNA is al ruim twintig jaar geen onbekende voor Regine. Ze volgt de ontwikkelingen al lang vanuit de nauw verbonden Vlerick Business School. Een belangrijk wapenfeit was haar keynote speech en paper over het onderwerp “Resilience” tijdens de jaarlijkse Dag van de Bestuurder in 2021, in volle pandemieperiode. In juni 2022 trad ze ook op in de ‘Home of Governance’, waar ze samen met bestuursvoorzitter Pieter Bourgeois een getuigenis bracht rond de duurzaamheidsstrategie van Ekopak.

Ze hecht veel belang aan de kwaliteitsbewaking van de intern geproduceerde research en aan coaching van het multidisciplinair content team. “Ik zie mijn rol als een combinatie van content generator en coachende facilitator. Als academicus met belangrijke linken naar het bedrijfsleven heb ik er steeds naar gestreefd om ‘relevance’ en ‘rigor’ op pragmatische wijze met elkaar te verbinden. Ik wil diezelfde filosofie uiteraard verderzetten in mijn GUBERNA-taken.”

Arnaud Corentin

Directeur

Kennisontwikkeling

Regine neemt, als Knowledge & Research Director ad interim, voortaan de verantwoordelijkheid op voor alles wat met ‘kennisontwikkeling’ te maken heeft, wat de ruggengraat vormt van de GUBERNA-activiteiten. Verder draagt ze de operationele eindverantwoordelijkheid voor de expertisecentra Listed Companies en Financial Sector Governance. 

Best practices

Ze vindt het in de eerste plaats belangrijk dat GUBERNA zijn unieke en leidende rol als governance expertisecentrum met overtuiging en diepgang blijft vervullen. “Wij willen enerzijds steeds een stap vooruitdenken wanneer het erop aan komt om onze partners en leden te informeren over belangrijke ontwikkelingen in het governance domein.” Anderzijds wil ze graag waken over een degelijke wetenschappelijke onderbouwing van onze visies en standpunten om die dan via een vertaalslag in de verf te zetten als best practices voor de relevante doelgroepen: “Aangezien GUBERNA een voortrekkersrol te vervullen heeft, moeten we nieuwe trends in governance steeds met een constructief kritische blik durven bekijken en mogen we ons niet laten verleiden om zomaar mee te stappen in de waan van de dag.”

 

Laten we ons omringen met geëngageerde academici vanuit diverse disciplines. Zo kunnen we een optimale kruisbestuiving realiseren.

 

Ambities

Ze verwacht ook veel van de samenwerking met ons uitgebreid corporate partnernetwerk met zijn talrijke stakeholders en zeker ook van de Academische Raad van GUBERNA. “Corporate governance is een zeer brede ‘paraplu’ waaronder een hele reeks uiteenlopende onderwerpen ressorteren, gaande van regulering, financiële rapportering, aandeelhoudersstructuren, remuneratie, ESG, aandeelhoudersactivisme enzovoort.” Het lijstje wordt inderdaad alsmaar langer. “Daarom denken we in het kader van een reflectie over de strategische pijler Knowledge Development samen met de Raad van Bestuur na over een hub-model waarbij we ons te omringen met een aantal geëngageerde academici vanuit diverse disciplines. Zo kunnen we een optimale kruisbestuiving realiseren. Ik hou alleszins van boeiende governance discussies, want ‘Du choc des idées jaillit la lumière’.” » 

 

Cap 2030

De eerste kennismakingsgesprekken met het GUBERNA-team zijn ondertussen achter de rug en Regine praat enthousiast over hoe ze samen met het team de implementatie van de 4 pijlers van onze ‘Cap 2030’ verder vorm wil geven. Ze staat voor honderd procent achter dat inhoudelijk strategisch plan:

 

  1. “Resilience” is een van mijn stokpaardjes. Ik ben zeker dat we dat concept nog verder kunnen concretiseren. Ondanks de lessen die we leerden uit de recente pandemie heerst er nog steeds wat begripsverwarring en onduidelijkheid over hoe organisaties zich beter kunnen wapenen tegen tegenspoed en schokken.
  2. Sustainable value creation” is onze grote ESG topic, die ook centraal staat in ons onderzoek in hoeverre internationale corporate governance codes aandacht besteden aan de stakeholdergedachte. Midden juni organiseerden we al een roundtable rond de bevindingen van onze nieuwe empirische studie rond duurzame waardecreatie in beursgenoteerde ondernemingen.”
  3. Board dynamics” blijft een belangrijk thema omwille van de rol ervan voor een degelijke – en vooral ook ethische – besluitvorming. Een raad van bestuur vormt toch wel een speciaal team van mensen met diverse achtergronden die elkaar niet zo vaak ontmoeten, maar toch in staat moeten zijn om op collegiale basis belangrijke strategische beslissingen te nemen, soms onder grote tijdsdruk. Dat gaat gepaard met de nodige uitdagingen.
  4. “Innovation and digitalisation” zijn vandaag niet meer weg te denken uit het governance debat. Artificiële intelligentie is tegelijkertijd veelbelovend en gevaarlijk. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat we de toepassingen – en de gevolgen daarvan – op governance vlak nog niet helemaal kunnen vatten. Gelukkig kan GUBERNA rekenen op zowel gedegen interne kennis als externe expertise om deze evolutie van nabij op te volgen. In ons Nationaal Ledenforum begin juni konden we al een eerste tipje van de sluier oplichten.”

 

Toekomstvisie

Tenslotte blikt Regine nog even vooruit: “Ik meen dat we ons in het governance domein momenteel op een kritisch punt bevinden: performance problemen bij bedrijven worden niet langer gezien als de verantwoordelijkheid van enkel het management maar als bredere governance issues. Meer en meer worden een aantal fundamenten van governance en zelfs de rol van de raad van bestuur in vraag gesteld…

Ik vind dat een robuust systeem van “checks and balances” altijd een belangrijke toegevoegde waarde zal blijven hebben voor om het even welke organisatie. Het houdt de bedrijfsleiding scherp en gefocust op waardecreatie, zonder dat  het bestuur zelf te veel in de potten van het management komt roeren.

Zoals een executive het treffend verwoordde: “Het is zoals met de auto rijden. De board beslist mee over de bestemming en kiest de chauffeur, maar zit zelf niet aan de knoppen.” Voor mij is die focus op het gericht sturen van de beslissingsprocessen veeleer dan op zelf actie ondernemen de essentie van degelijk bestuur.”