Inleiding 

Nu de overgang naar een duurzame economie steeds sneller gaat, vragen veel bedrijven zich af hoe ze duurzame waarde kunnen creëren. En welke rol speelt governance daarbij? Tegen deze achtergrond erkennen veel bedrijven het belang van het meten van hun impact, niet alleen in economische termen, maar ook in ecologische, culturele, sociale en politieke termen. Vanuit dit perspectief hebben vzw's waardevolle ervaring opgedaan met het creëren van maatschappelijke waarde. Ze kunnen als inspiratie dienen voor andere soorten organisaties die betrokken zijn bij hun eigen transitie en die van de wereld om hen heen. 

Bovendien wordt, nu ze allemaal "bedrijven" zijn geworden, de grens tussen bedrijven en vzw's steeds vager en poreuzer. Dit is vooral te wijten aan het feit dat steeds meer vzw's zogenaamde "commerciële" activiteiten ontwikkelen (een trend die ook wordt bevestigd door de nieuwe definities in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en dat steeds meer bedrijven sociale en milieukwesties (in meer of mindere mate) integreren in hun strategische oriëntatie (of zelfs in het hart van hun doel). Als gevolg hiervan verschuift het verschil tussen deze twee 'werelden' geleidelijk van een kwestie van aard naar een kwestie van verschillende oriëntatie en prioritering.  

In dit artikel gaan we dieper in op de thema's die aan bod zullen komen op onze Director's Day op 2 oktober en in het werk dat ons centrum voor NPO's de komende maanden zal verrichten. Het doel is om te onderzoeken hoe de bestuurskenmerken en -praktijken van NPO's andere organisaties kunnen inspireren in hun streven naar duurzame waardecreatie. Inschrijven voor Director's Day kan hier. 

Non Profits: de wens om sociale waarde te creëren 

Non Profits hebben een aanzienlijke economische impact, maar hun maatschappelijke impact is nog indrukwekkender (hoewel moeilijk te kwantificeren). vzw's zijn altijd gemotiveerd geweest door de wens om maatschappelijke waarde te creëren en een impact te hebben die verder gaat dan de economische dimensie. De economische dimensie wordt gezien als een middel om een doel te bereiken, niet als een doel op zich. Al tientallen jaren zijn verenigingen betrokken bij sociale, ecologische, culturele en politieke doelen. Hun ervaring en expertise op deze gebieden kan daarom tot op zekere hoogte als inspiratie dienen voor andere bedrijven die een aanpak willen hanteren die gericht is op het creëren van langetermijnwaarde die niet alleen economisch is. 

Naast hun aanzienlijke sociale impact en de positieve externe effecten van hun activiteiten, hebben sommige NPO's participatieve bestuursmechanismen ingevoerd, waardoor belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de besluitvorming en actief kunnen bijdragen aan het bereiken van de gewenste impact. Deze democratische praktijken bevorderen inclusie en transparantie en versterken zo het vertrouwen van belanghebbenden.

Inspirerende bestuursmodellen en -praktijken

Als onderdeel van ons evenement hebben we een aantal interviews gepland met spelers uit verschillende sectoren en uit de wereld van bedrijven en non-profitorganisaties. Zo kunnen we onderzoeken hoe hun bestuursmodellen en -praktijken hun inspanningen om langetermijnwaarde te creëren ondersteunen. 

Twee belangrijke punten zullen worden besproken. Ten eerste zullen we verschillende organisaties belichten die hebben gekozen voor een meer participatief bestuursmodel, waarbij bepaalde belanghebbenden worden betrokken bij het bestuur van de organisatie. Deze aanpak bevordert verantwoordingsplicht, creativiteit en betrokkenheid, terwijl de organisatie beter rekening kan houden met de zorgen van alle belanghebbenden. 

Ten tweede zullen we ons ook richten op Raden van Bestuur (RvB's). De (potentiële) rol van een Raad van Bestuur in waardecreatie op lange termijn is cruciaal. Een evenwichtig, divers en effectief functionerend bestuur kan helpen om sociale, milieu- en culturele kwesties volledig te integreren. Het kan ook een cultuur van langetermijnfocus en duurzaamheid bevorderen door duidelijke doelstellingen te integreren in het beleid en de strategieën van de organisatie. Daarnaast kan het transparantie bevorderen door relevante niet-financiële prestatie-indicatoren te gebruiken en transparant te communiceren met alle belanghebbenden. 

Deze voorbeelden helpen ons te begrijpen hoe goed bestuur zo kan worden georganiseerd dat het de duurzame impact van een organisatie maximaliseert, door participatie, verantwoordingsplicht en innovatie aan te moedigen onder het beschermheerschap van een verantwoordelijk en effectief bestuur dat werkt aan het creëren van waarde op lange termijn.

Ter voorbereiding op deze interviews komen we binnenkort terug met een enquête die zich richt op bestaande praktijken die deze kruisbestuiving tussen de commerciële en niet-commerciële sector laten zien. We zijn benieuwd naar uw eigen ervaringen op dit gebied, in termen van de thema's die aan bod komen en andere bestuursinstrumenten zoals de rol van de bestaansreden.

Interactief panel: uw bijdragen en vragen 

Na de interviews nodigen we deelnemers uit om bij te dragen aan de discussie door hun perspectieven en vragen over deze onderwerpen te delen. We moedigen constructieve uitwisselingen en wederzijds leren aan tussen vertegenwoordigers van bedrijven, NPO's en iedereen die betrokken is bij governance. 

Tijdens het panel krijgen de deelnemers de kans om vragen te stellen aan de sprekers en te discussiëren over de uitdagingen waarmee ze in hun eigen werk worden geconfronteerd. De verschillende standpunten en geleerde lessen uit verschillende sectoren zullen het collectieve denken over betere bestuurspraktijken verrijken.

 

Conclusie: Naar een duurzamere toekomst?  

NPO's hebben een lange geschiedenis in het creëren van maatschappelijke waarde. Daarom kunnen ze andere soorten organisaties inspireren in hun streven naar een langetermijnvisie die rekening houdt met thema's zoals de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Ze kunnen organisaties ook inspireren door hun vermogen om betekenis te creëren voor de mensen die er elke dag werken. 

We hopen dat dit evenement zal helpen om nieuwe initiatieven te inspireren en de betrokkenheid van organisaties bij het creëren van duurzame waarde te versterken, door te putten uit de beste ervaringen van NPO's en bedrijven. Samen kunnen we het verschil maken en vorm geven aan een toekomst waarin economische, sociale en ecologische welvaart harmonieus samengaan.