In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven wij u graag de hiernavolgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders vzw.

GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders vzw
Koningsstraat 148
1000 Brussel

Een vraag over uw gegevens? Contacteer privacy@guberna.be

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden, klanten, prospecten en hun personeel, personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee het Instituut voor Bestuurders en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Instituut voor Bestuurders? En wat is het doel van deze verwerking ?

Het Instituut voor Bestuurders houdt de volgende persoonsgegevens bij: uw contactgegevens, bijvoorbeeld: naam, voornaam, aanspreektitel, taal, professioneel en/of privé e-mailadres, professioneel en/of privé telefoonnummer, functie binnen uw organisatie...

Als u een medewerker bent van een lid van het Instituut voor Bestuurders of als u individueel lid bent, gebruiken we deze gegevens in het kader van de diensten die het Instituut voor Bestuurders verleent aan zijn leden.

Als u een persoon bent waarmee het Instituut voor Bestuurders en zijn medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten, gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van het Instituut voor Bestuurders of voor onderzoeksdoeleinden.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een opleiding of voor één van onze evenementen:

 • Registreren we uw gegevens met uw akkoord, OF
 • Wanneer we uw gegevens via een derde hebben ontvangen, gebruiken we ze in het kader van de missie van het Instituut voor Bestuurders om het belang van goed bestuur te promoten.

U kunt zich op elk moment eenvoudig uitschrijven.

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met het Instituut voor Bestuurders (vb. een leverancier, een lid, een klant, …), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Als u contact opneemt met het Instituut voor Bestuurders, bijvoorbeeld met een vraag om informatie, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Als u het Instituut voor Bestuurders bezoekt, gebruiken we deze gegevens in het kader van de fysieke beveiliging van het gebouw.

Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u door naar onze cookieverklaring.

 • Informatie over uw professionele interessedomeinen: Wij gebruiken deze gegevens wanneer u hebt toegestemd om uitnodigingen te ontvangen voor events en opleidingen van het Instituut voor Bestuurders.
   
 • Voor de events en opleidingen van het Instituut voor Bestuurders waarvoor u zich hebt ingeschreven kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent deze events en opleidingen die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

Het Instituut voor Bestuurders kan via derden informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectiedoeleinden. Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden of voor het opstellen van een marketingprofiel.

Wat doet het Instituut voor Bestuurders met deze gegevens?

 • Als u een medewerker bent van een lid van het Instituut voor Bestuurders of individueel lid bent:

Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon/contractspartij bent van het Instituut voor Bestuurders. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten die het Instituut voor Bestuurders aanbiedt aan haar leden zoals communicatie, evenementen, diensten, onderzoek en opleidingen in het kader van het lidmaatschap van uw organisatie of onderneming bij het Instituut voor Bestuurders.

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van het Instituut voor Bestuurders, over de actualiteit inzake goed bestuur en over de evenementen georganiseerd door het Instituut voor Bestuurders.

 • Als u een persoon bent waarmee het Instituut voor Bestuurders en zijn medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten:

Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van het Instituut voor Bestuurders om het belang van goed bestuur te promoten.

 • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven:

Uw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

 • Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen:

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor:

 1. De opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
 2. Voor het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, het beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 3. Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
 4. Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van het Instituut voor Bestuurders, over de actualiteit inzake goed bestuur en over de evenementen georganiseerd door het Instituut voor Bestuurders.
 • Als u een medewerker bent van een organisatie of een ondernemingen die een contractuele relatie heeft met het Instituut voor Bestuurders:

Uw gegevens worden verwerkt:

 1. Voor de opvolging van uw contract en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
 2. Voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Als u onze website bezoekt:

Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.

 • In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Overdracht van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van het Instituut voor Bestuurders;
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt het Instituut voor Bestuurders uw gegevens bij?

Het Instituut voor Bestuurders houdt uw persoonsgegevens bij tot 12 maanden na het moment waarop uw relatie met het Instituut voor Bestuurders beëindigt(vb. u bent niet langer individueel lid of medewerker van een lid van het Instituut voor Bestuurders, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt vb. een wettelijke verjaringstermijn of tenzij u expliciet vraagt om uw gegevens te verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Instituut voor Bestuurders baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. 

Uw rechten?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@guberna.be. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kunt uw gegevens altijd raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat het Instituut voor Bestuurders ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)  kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door het Instituut voor Bestuurders en/of vragen dat het Instituut voor Bestuurders uw gegevens wist.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via commission@privacycommission.be.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Het Instituut voor Bestuurders behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Datum laatste update: 2020 03 16