Type
 • Article
Themes
 • ESG - Responsible Shareholders & Stakeholders
 • Board Dynamics & Ethical Decision Making
 • New Technology & Innovation
 • Diversity & Inclusion
 • Resilience & Antifragility
 • Codes & Regulations
Organisation type
 • Cooperative
 • Financial sector
 • Family Business
 • Hospital sector
 • Listed Company
 • Partnership
 • Public sector
 • SME
 • Social Profit
 • Sports sector
 • Start-up/ Scale-up
 • Other
Datum

Op 24 maart organiseerde vzw GUBERNA zijn Algemene Ledenvergadering voor de derde opeenvolgende keer virtueel. Maar GUBERNA snakt nu echt wel naar een jaarlijkse hoogmis waar in principe ongeveer 3000 leden elkaar fysiek kunnen treffen. Afspraak in maart 2023 voor een volwaardige ledenontmoeting. 

Vanuit de studio van Company Webcast te Brussel gaven voorzitter Gaetan Hannecart, algemeen directeur Sandra Gobert en secretaris-generaal Liesbeth De Ridder tekst en uitleg bij de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2022. 

Net als op elke andere AV kwamen na het inhoudelijke jaarverslag en de strategische planning ook de financiële resultaten van het voorbije boekjaar en het budget voor het huidige aanbod. Ondanks Corona verkeert GUBERNA financieel nog steeds in goede gezondheid. 

Tot slot mochten de leden van de vzw nog drie nieuwe bestuurders verwelkomen en benoemen: Pierre-Henri D’Haene, Kurt Deketelaere  en Katrin Geyskens. Zij brengen elk onderscheiden competenties mee en dragen zo bij tot een versterking en verdere diversificatie van de raad van bestuur. De AV nam ook dankbaar afscheid van 2 bestuurders die einde termijn waren: mede-stichter prof. dr. Lutgart  Van den Berghe en Pierre De Muelenaere. 

Alle concrete informatie vindt u in ons  zeer overzichtelijk Engelstalig jaarverslag ‘Outlook 2022 Highlights 2021’ op onze website.   

Laten we vooral onthouden dat GUBERNA de negatieve effecten van de COVID-pandemie goed verwerkt heeft en zich nu weer voluit kan richten op de realisatie van de missie en de strategische objectieven 2021-24. We lichten deze hieronder graag toe in vogelvlucht.  

Alerte visie in een wereld vol onzekerheid

Tegen 2025 wil GUBERNA algemeen erkend worden als hét platform en het kennisnetwerk van bestuurders en iedereen die er toe doet in de wereld van de corporate governance.  

Het geloof dat goed bestuur leidt tot duurzame organisaties die op hun beurt kunnen bijdragen tot een betere wereld  blijft onverkort overeind. De voorzitter benadrukte dat via onze bekende slogan: “Better Boards, Better Organisations, Better World.” 

Na de pandemie vertoeven we in een wereld van beperkte middelen en grote onzekerheid.  De energietransitie naar ‘Net-Zero’ is alleszins aan de gang, maar we moeten we ook stilstaan bij de asgrauwe realiteit van het conflict in Oekraïne. De Russische invasie maakt de politieke en economische context na het coronatijdperk hoogst onzeker. De noodzaak tot verdere digitale transformatie voegt daar nog een extra laag complexiteit aan toe. Duurzaamheid, transparantie en ESG blijven niet enkel megatrends, maar evenzeer invloedrijke omgevingsfactoren. Alle types van organisaties baseren hun ethisch gedrag en goed bestuur best op duidelijke afspraken en een kwalitatieve besluitvorming. Net als alle andere organisaties wil ook Guberna zich hier weerbaar opstellen en zich blijven aanpassen.  

Sandra Gobert benadrukte dat we er bij GUBERNA ook van overtuigd zijn dat de eigen digitale transformatie een noodzakelijk middel is om onze doelstellingen inzake inhoud, vorming en ledenbereik te kunnen realiseren. Ons unieke samenspel van kennisontwikkeling via multidisciplinair academisch onderzoek, onze doelgerichte ledenwerking naar de verschillende relevante subgroepen en onze focus op permanente vorming en kennisoverdracht kunnen enkel vruchten afwerpen als wij de digitale technologie maximaal inzetten. Sinds 2019 blijven wij nieuwe oplossingen integreren in onze operationele werking en de communicatie met de leden; het gaat om de integratie van ons CRM voor ledenbeheer, inschrijvingen en toegang tot de website, het verbeterd gebruik van data, de ontwikkeling van nieuwe tools zoals de Governance Maturity Scan, de ‘Board Resilience Test’, de ‘Board Self Evaluation Tool’, de lancering ons e-learningplatform lancering ons e-learningplatform…  

ALV 2022

Inhoudelijke prioriteiten voor de drie strategische pijlers

Het GUBERNA-thema voor de komende jaren luidt ‘CAP 2030 – governance in transition’. Goed bestuur staat er als een baken in een wereld in transitie terwijl ook de governance zelf in volle transitie verkeert. In de huidige omstandigheden lijkt een volgehouden aandacht voor goed bestuur misschien misplaatst, maar dat is het niet. Governance, de G in ESG, blijft immers de hefboom voor de noodzakelijke klimaat- en sociale transitie. Ook in deze tijden blijft behoorlijk bestuur de bewaker en promotor van ethisch gedrag met visionair leiderschap en een maximale inclusie. 

Het team van GUBERNA blijft zich inzetten om ondernemingen en organisaties en hun bestuurders bij te staan bij hun verschillende governance uitdagingen. Via onze drie strategische pijlers concentreren wij ons in 2022 op de 4 subthema’s van onze ‘CAP 2030’ -ambitie: 

 1. ESG en duurzaamheid en in het bijzonder de energietransitie naar Net Zero.   
 2. Digitale transformatie in en rond de raden van bestuur  
 3. Dynamiek en effectiviteit van raden van bestuur, gezien vanuit het ethisch leiderschap  
 4. Diversiteit en inclusie voor een duurzaam en waardengericht bestuur.  

Pijler 1:  KNOWLEDGE DEVELOPMENT of kennisontwikkeling  
(o.l.v. prof dr. Abigail Levrau) 

We volgen het meest recente onderzoek op het gebied van goed bestuur en de nationale en internationale trends die ook kaderen binnen de zogenaamde “third wave of governance”. Daarnaast blijven we investeren in het uitvoeren van eigen studies.  

Multidisciplinair academisch onderzoek, kennis en begrip staan centraal bij alles wat wij doen. Ons kenniscentrum fungeert dan ook als ruggengraat voor onze expertisecentra, voor de programma's voor een leven lang leren en voor de ledendiensten.     

In 2021 voedde GUBERNA geregeld het publieke debat met zowel opiniestukken, artikels, als interviews en podcasts. De lijst van alle standpunten  en publicaties – gaande van een position paper over duurzaamheid tot een toolkit voor het remuneratiecomité vindt u op pagina’s 10 tot 12 van ons jaarverslag. We namen ook deel aan beleidsoverleg en er werd vaak naar ons gerefereerd.  

Pijler 2:  LIFELONG LEARNING of permanente vorming 
(o.l.v. Rachel Feller en dr. Saartje Verbeke)  

Het overkoepelende thema "CAP 2030 - Governance in Transition" zal onze opleidingsinhoud een nog diepere focus geven. Naast het programma ‘Director Effectiveness’  verwijzen we graag naar onze Summer School op 30 juni en de nieuwe e-learningmodule.

In 2022 werken we samen met verschillende partners en bevriende organisaties voor het uitwisselen van informatie en het ontwikkelen van nieuwe programma’s. Wij zullen de transversale benadering van de rol van de Raad van Bestuur op het gebied van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid intensiveren. Wij blijven deze aanpak structureren op het niveau van de drie belangrijkste taken van de Raad van Bestuur: strategie, toezicht en leiderschap. Verder focussen we op de praktische dynamiek van het besluitvormingsproces en de digitalisering en informatieveiligheid  van raden van bestuur.  

Over de jaren heen heeft GUBERNA een netwerk opgebouwd van nu meer dan 2000 alumni. Meer dan 1000 hebben een certificaat behaald en welgeteld 143 bestuurders mogen zich «GUBERNA Certified Director» noemen.  

Pijler 3:  REACH of Ledenbereik 
(o.l.v. Liesbeth De Ridder)  

GUBERNA telde op 31 december 2021, 2957 leden waaronder 1195 individuele leden en 1722 personen die lid zijn geworden via één van de 177 corporate leden en partners.  De 34 events in 2021 waren goed voor 5964 deelnames:  “Content inspires network, network inspires content". 

We blijven het bewustzijn rond behoorlijk bestuur vergroten via al onze communicatiekanalen en belangrijke evenementen. Wij streven ernaar nieuwe partnerschappen aan te gaan met een focus op ESG. Verder lanceerden we het ‘Young GUBERNA membership’ en werd verder geïnvesteerd in een ecosysteem met bevriende organisaties.  

Governance is en blijft een dynamisch en op maat gesneden concept. Daarom stemmen wij onze acties, zoals elk jaar, af op de governancebehoeften van elk type organisatie. ‘One size does not fit all’. De fijnmazigheid van het GUBERNA netwerk manifesteert zich bijgevolg in de doorgedreven doelgroepenwerking in de 6 zogenaamde competentiecentra.

 1. Centre for Family Business Governance  
 2. Centre for Listed Companies   
 3. Centre for Public governance  
 4. Centre for SME governance  
 5. Centre for Social Governance  (incl. Hospital Governance Forum)  
 6. Centre for Financial Governance 

Tijdens de vergadering kwam iedere verantwoordelijke even aan het woord om de realisaties en nieuwe accenten toe te lichten: deze filmpjes staan op ons YouTube-kanaal. Het plan van aanpak is telkens vergelijkbaar: hoogwaardige informatieve bijeenkomsten; webinars of heuse masterclasses; inhoudelijke gidsen, codes of toolkits; toegang tot specifieke diensten op maat tot en met coaching of mentoring… 

Samen op weg

Daarnaast beschikken we nog over een dynamische alumniwerking. De nieuwe alumniraad werkt zowel qua netwerkvorming, kennisuitwisseling als inhoudelijke verdieping mee aan de CAP2030 en manifesteert zich ook via onze nieuwsbrieven. Tijdens haar “Outlook 2022” benadrukte Sandra Gobert dat onze alumniraad alles in zich heeft om een toonaangevend  stakeholderforum te worden dat onze groeiende GUBERNA community maximaal kan betrekken bij onze werking.  

Sandra Gobert dankte tenslotte de academische raad, de board of trustees, de raad van bestuur en niet in het minst het dynamische team van professionele medewerkers. Het team is er ook in de moeilijke Corona-periode vol voor gegaan om de ambitie van GUBERNA waar te maken. Wij hopen u weldra op een van onze activiteiten te mogen begroeten.  

Graag richt ik hier een bijzonder woord van dank aan Lutgart Van den Berghe die 26 jaar geleden het Instituut voor Bestuurders, het huidige GUBERNA, heeft opgericht samen met Louis Verbeke. Lutgart, jouw bijdrage als gedelegeerd bestuurder was instrumenteel voor de uitbouw en het succes van GUBERNA. De positie en credibiliteit die GUBERNA op vandaag heeft, zijn grotendeels aan jou te danken. Wij zijn jou daar, samen met onze leden, bijzonder erkentelijk voor. We hadden bij je afscheid als gedelegeerd bestuurder reeds uitgebreide festiviteiten en verlenen je vandaag graag de titel van erebestuurder van GUBERNA.  Wij zullen niet nalaten om in de toekomst nog beroep op jouw uitmuntende expertise te doen en je te blijven betrekken. Je blijft onze eersteklas ambassadeur.